სამოქმედო გეგმა:

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფ პირთა ჯანმრთელობის უფლების დაცვა

საანგარიშგებო პერიოდში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ჯანმრთელობის უფლების დაცვის გაუმჯობესების კუთხით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა. 5.2. მიზნით გათვალისწინებული აქტივობები ნაწილობრივ შესრულდა. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში შეზღუდულია ფსიქიკური თუ სომატური სამედიცინო სერვისები და მათი მოხმარება. ჯერ კიდევ არ არის ხელმისაწვდომი პაციენტთა საჭიროებების შესწავლის საფუძველზე რეაბილიტაციისა და გამოჯანმრთელების ინდივიდუალური მიდგომის, გეგმების შედგენისა და განხორციელების პრაქტიკა. გამოწვევად რჩება ფსიქიატრიული შემთხვევების ადეკვატური მართვა. არ დამტკიცებულა ცვლილებები ფსიქიკური დახმარების შესახებ კანონში.


მიზნის ამოცანები

ამოცანა 5.2.1
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების გაუმჯობესება

გრაფიკის შესახებ

  • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
  • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
  • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
  • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
ამოცანა 5.2.2
იძულების ღონისძიებების გამოყენების პრინციპებისა და პროცედურების შემუშავება

გრაფიკის შესახებ

  • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
  • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
  • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
  • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა