სამოქმედო გეგმა:

დროებით მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

ინდიკატორი: სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით შესაბამის ორგანოში შესული და განხილული საჩივრების რაოდენობა.

შეფასება:

დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით საანგარიშო პერიოდში მთელი რიგი ღონისძიებები განხორციელდა, რომლებიც დადებითად აისახა როგორც სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობაზე, ისე სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციაზე. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის  მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2018-2019 წლის მანძილზე, დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტში, სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით, საჩივარი არ შესულა. ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტმა, თავის 2018 წლის ვიზიტის  ანგარიშში, ხაზი გაუსვა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის სისტემატურობას და რიგი დმი-ების (თბილისი და რუსთავი) სამედიცინო პერსონალის კვალიფიციურობას:

„სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, სამედიცინო შემოწმება, რომელიც დაზიანებების აღწერასაც მოიცავს, სისტემატიურად ტარდება [პირის] დმი-ში მოთავსებისთანავე, დმი-ს მედპერსონალის ან სასწრაფოს ექიმების მიერ.”[1]


[1] წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის შესახებ, სტრასბურგი, 10 მაისი 2019 წელი, პარ. 24

 


ამოცანის აქტივობები

აქტივობა 3.1.1.1
დროებითი მოთავსების იზოლატორში მყოფი პირების უზრუნველყოფა საჭირო სამედიცინო მომსახურებით

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
აქტივობა 3.1.1.2
დროებითი მოთავსების იზოლატორში მყოფი პირების მიერ საკუთარი ხარჯებით სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
აქტივობა 3.1.1.3
სამედიცინო პერსონალის განგრძობადი კვალიფიკაციის ამაღლება

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
აქტივობა 3.1.1.4
არასამედიცინო პერსონალის განგრძობადი კვალიფიკაციის ამაღლება

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა