სამოქმედო გეგმა:

სამართალდამცავ ორგანოებში გადაცდომებზე ეფექტიანი რეაგირება და აღმოფხვრა

ინდიკატორი: სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ გადაცდომებზე შესულ განცხადებათა და რეაგირების ურთიერთმიმართება 

შეფასება:

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული 2018 წლის სტატისტიკა, რომელიც უწყების გენინსპექციის მიერ დაწყებულ დისციპლინურ წარმოებებს ასახავს, საკმაოდ შთამბეჭდავია. ამასთან, დისციპლინური წარმოებების ნახევარზე მეტი თავად გენინსპექციის ინიციატივით იქნა დაწყებული.  იმავე პერიოდში რეფორმირდა სამინისტროს გენინსპექციის სტრუქტურაც. აქვე აღსანიშნავია 2019 წელს პროაქტიული ინსპექტირებების შედეგად დაკისრებული დისციპლინური სახდელების რიცხვის მკვეთრი შემცირება - 1714 დისციპლინური სახდელი 2018 წელს, მხოლოდ 18 დისციპლინური სახდელი 2019 წელს, რაც, სავარაუდოდ, შიდა ინსპექტირებების რაოდენობის სიმცირეს უნდა უკავშირდებოდეს.


ამოცანის აქტივობები

აქტივობა 3.2.3.1
სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი გადაცდომების პროაქტიული გამოვლენა

გრაფიკის შესახებ

  • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
  • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
  • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
  • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
აქტივობა 3.2.3.2
სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ გადაცდომებზე რეაგირების მექანიზმის დახვეწა

გრაფიკის შესახებ

  • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
  • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
  • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
  • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა